KURT Masalları... KURT Masalları...

Eskişehir Barosu Avukatlarından Abdil Tuğşat Şen yaptığı açıklamada;

6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35 inci maddesi uyarınca şirketlerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi ve sigorta borçları şirket yöneticilerinden (anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdürlerden) tahsil edilebilmektedir. Ancak 7143 Sayılı Kanun ile 31.03.2018 tarihinden önceki vergi borçlarının yapılandırılmasına imkan tanınmış ve bu kapsamda 31.03.2018 tarihinden önceki mevcut vergi borçları yapılandırılmıştır.  Bu yapılandırma ile yeni bir hukuki durum ortaya çıktığından, yapılandırma tarihinden önceki dönemde şirket yetkilisi olan ancak yapılandırma tarihinde yetkili veya ortak olmayan kişilerin yapılandırma sonrası borçlardan sorumluluğu söz konusu olamayacaktır. Nitekim Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun  2021/371 Esas ve 2022/986 Karar sayılı kararında “yapılandırma sırasında borçlu şirketle ilişkisi bulunmayan davacının söz konusu borçlar nedeniyle sorumlu tutularak takibe alınmasında hukuka uygunluk bulunmadığından, davanın kabulü yolundaki mahkeme kararına yöneltilen istinaf istemini kabul ederek kararı kaldırdıktan sonra davanın reddi yolunda verilen kararda hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”  Bu durum açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; yapılandırma işlemi sonucunda, şirkete ait kamu alacaklarına ilişkin yeni bir hukukî durum ortaya çıkmış olduğundan, yapılandırma sırasında borçlu şirketle ilişkisi olmayan eski ortak ve yöneticilerin yapılandırma nedeniyle eski döneme ilişkin vergi borçlarından bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle haklarında 6183 sayılı Kanun nedeniyle icra takibi başlatılan şirket ortaklarının süreci bir avukat aracılığıyla takip etmesi ve bu borca itiraz etmeleri gerekmektedir .dedi