PROF. DR. AVCI ve PROF. DR. GÜNAY dan ESNAFA “SİCİL AFFI” NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

PROF. DR. AVCI ve PROF. DR. GÜNAY dan ESNAFA “SİCİL AFFI”  NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

PROF. DR. AVCI ve PROF. DR. GÜNAY YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
TBMM Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifi Genel kurulda kabul edildi. Kanun
teklifi üzerinde bir haftadır mesai yapan milletvekilleri vatandaşların ve işletmelerin beklediği kanun
kapsamı hakkında paylaşımda bulundular. Prof. Dr. Günay düzenleme ile alakalı, “Tüm dünyayı
etkileyen covid-19 pandemisi, ekonomik anlamda da birçok sıkıntıyı beraberinde getirdi. Baştan
itibaren bu dinamik bir süreç dedik, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli adımlar atılıyor. Vandaşlarımızın
bizlere ilettiği ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hükümetimiz gerekli çalışmaları yapıyor ve önemli
bir mesai harcayarak bu çalışmalar hızlı bir şekilde TBMM’de yasalaşıyor. Bu destek ve uygulamalar
pandemi sürecinin ihtiyaçlarıdır. Tüm vatandaşlarımız için bir nebze de olsa destek olmasını ve en kısa
zamanda normal hayat düzenimize dönmeyi temenni ederim.” Şeklinde açıklamada bulundu.
245 MİLYONLUK YAPILANDIRMA
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ise, “Bu kanun ile 245 milyar borcun yapılandırılması
esas alınıyor. Devlet vatandaşı için 157 milyar cezadan da vazgeçmeyi öngörüyor. Bunun yaklaşık 80
milyarı katma değer vergisi, 26 milyar TL'si de gelir vergisi stopajıyla alakalı.
Covid-19 salgın döneminin ülke ekonomisine etkisini azaltmak, istidamı ve üretimi korumak ve
vatandaşlarımızın salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için alınan önlemler ve sağlanan
birçok desteğin yanı sıra vatandaşlarımızın, işletmelerimizin vergi ve sigorta primleri olmak üzere
kamuya olan yükümlülükleri ertelenmiş ve vergi oranlarında indirime gidilmiştir.
Teklifle, 17 Kasım 2020’de yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kişi ve kuruluşların Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, belediyelere olan borçları yapılandırma ve taksitler halinde
ödeme imkanı getirilerek, bu borçlar yeniden yapılandırma düzenlemesi yapılması amaçlandı.”
Şeklinde açıklamada bulundu.

ESNAFA “SİCİL AFFI”
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay esnafın talep ettiği destekler hakkında ve
yasa kapsamı hakkında bilgi verdi. “Paketle birlikte hibe desteklerinin ardından esnafa yönelik bir
kolaylık daha sağlanacak. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi
borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve
kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin
olumsuz kayıtları, yapılan düzenlemeyle dikkate alınmayacak. Başka bir deyişle bu kişiye kredi
çekeceği zaman ‘sicili bozuk’ muamelesi yapılamayacak. En azından esnafımız finansal esneklik
kazanmış olacak, normal hayata dönünceye kadar bazı ödemelerini yapmak zorunda kalmayacak.
Dün olduğu gibi bugünde esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz.” dedi.
BELEDİYE VE YİKOB ALACAKLARI YAPILANDIRILIYOR
Belediye Gelirleri Kanunu'nun "Ücrete Tabi İşler" ile "Müze giriş ücretleri ile madenlerden
belediyelere pay" başlıklı maddelerine göre tahsili gereken ücret ve paylar ile su, atık su ve katı atık
ücreti alacaklarından vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı
tarihi itibarıyla ödenmemiş olanlar hakkında yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların
ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı her türlü ceza ve zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı “Belediyelerimiz yerel yönetimde büyük işler
başarmakta ve halkımıza bir çok konuda hizmet etmektedir. Bu kanun ile gelen haklardan

yararlanacak olmaları yerel dinamikler içinde Belediyelerimize de nefes aldıracak ve yeni hizmetlerin
önünü açacaktır.” dedi.
Büyükşehir belediyelerinin, Çevri Kanunu'nun "İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü"
başlıklı maddesi uyarınca vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önce olduğu halde ödenmemiş katı atık
ücreti alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi sözleşmelerde
düzenlenen her türlü zamlar hakkında da hesaplanacak tutarların ödenmesi halinde bu alacaklara
bağlı ceza, gecikme faizi ve zammı ödenmeyecek.
Öte yandan düzenlemeyle YİKOB’ların vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önce olduğu halde
ödenmemiş ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen alacak
asılları ile buna bağlı fer'i alacakları da yapılandırılacak. Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen
borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri
ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.
KDV ‘NİN YARISI ÖDENİRKEN, MATRAH ARTIRIMI KOLAY HALE GELECEK
Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay” Vergi alanında hükümetimizce daha öncesinde de
yapmış olduğumuz yapılandırma ve daha doğrusu vergi barışı ülkemiz için çok kıymetli. Kayıt altında
olan borçlardan hem vatandaşımız hem de devletimiz kazanacak. Kanun ile matrah ve vergi artırımı
yoluyla işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik
edilmesi amaçlanıyor. Hem direkt hem dolaylı yoldan geniş kitleleri ilgilendiren Vergi Barışının hem
vatandaşımıza hem işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum. ” dedi.
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer
almayan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedel üzerinden 31 Ağustos 2021 tarihine
kadar deftere kayıt ettirebilecek. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmayacak.
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi matrahlarını yükselterek ödeyenler hakkında artırımda bulunulan
yıllar için Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin olarak vergi türleri için daha
sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak. Artırılan matrahlar yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek.
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını 31
Ağustos 2021'e kadar, 2016 takvim yılı için yüzde 30, 2017 takvim yılı için yüzde 30, 2018 takvim yılı
için yüzde 25, 2019 takvim yılı için yüzde 20, 2020 takvim yılı için yüzde 20 oranından az olmamak
üzere artıracaklar.
PEŞİN ÖDEMEYE BÜYÜK İNDİRİM VE 6,9,12 VEYA 18 AY TAKSİTLE ÖDEME İMKANI
Kanuna göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların; 31 Ağustos 2021'e kadar (bu tarih
dahil) idareye başvuruda bulunmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel
idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30 Eylül
2021'e kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların
ise ilk taksitini 31 Ekim 2021'e kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer
aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekiyor.
Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara hesaplanan Yİ- ÜFE tutarından da % 90 indirim yapılacak. İlk 2
taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara Yİ- ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim
uygulanacak. Teklifte dava açma süresi geçmemiş veya dava safhasında bulunan kesinleşmemiş
amme alacaklar da yapılandırılacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 14:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER